รายงานการวิจัยเชิงปฏิบัติเพื่อพัฒนาโปรแกรมฟื้นฟูทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกและทดลองใช้เครื่องมือวัดในการตั้งหลักของคนไร้บ้านในศูนย์พักคนไร้บ้าน ฉบับสมบูรณ์

เจนนิเฟอร์ ชวโนวานิช และคณะ, การวิจัยเชิงปฏิบัติเพื่อพัฒนาโปรแกรมฟื้นฟูทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกและทดลองใช้เครื่องมือวัดในการตั้งหลักของคนไร้บ้านในศูนย์พักคนไร้บ้าน (กรุงเทพฯ: แผนงานสนับสนุนองค์ความรู้เพื่อการสร้างเสริมสุขภาวะและคุณภาพชีวิตคนไร้บ้าน, สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, 2564).

การวิจัยเชิงปฏิบัติเพื่อพัฒนาโปรแกรมฟื้นฟูทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกและทดลองใช้เครื่องมือวัดในการตั้งหลักของคนไร้บ้านในศูนย์พักคนไร้บ้าน มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเครื่องมือประเมินความพร้อมในการตั้งหลักเพื่อมีงานทำของคนไร้บ้านที่ได้ออกแบบและพัฒนาไปลองใช้จริง และเพื่อพัฒนาโปรแกรมฟื้นฟูทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกของคนไร้บ้านในศูนย์พักคนไร้บ้าน รวมไปถึงเพื่อทดสอบประสิทธิภาพและประเมินผลการทำงานของเครื่องมือและโปรแกรมไปในขณะเดียวกัน

โดยการศึกษานี้ได้เลือกแนวคิด “จิตวิทยาเชิงบวก” มาใช้เป็นฐานคิดในการจัดโปรแกรมเพื่อพัฒนาทุนทางจิตคนไร้บ้าน โดยมุ่งเน้นไปที่การสร้างความหวัง การมองโลกในแง่บวก การรับรู้ความสามารถของตน ความยืดหยุ่นทางจิตใจ รวมถึงความเชื่อมโยงทางสังคม นั่นคือเชื่อมั่นว่าคนไร้บ้านคือส่วนหนึ่งของสังคมเช่นกัน การเลือกใช้แนวคิดดังกล่าวจะช่วยเสริมพลังจิตให้กับผู้ไร้บ้านได้มองเห็นถึงความเป็นไปได้ในชีวิตและสามารถนึกถึงการใช้ชีวิตในอนาคตต่อไป ซึ่งนั่นหมายถึง การที่คนไร้บ้านสามารถตั้งหลักในชีวิตได้