Contact

แผนงานสนับสนุนองค์ความรู้เพื่อการสร้างเสริมสุขภาวะและคุณภาพชีวิตคนไร้บ้าน สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 5 อาคารวิศิษฐ์-ประจวบเหมาะถนนพญาไท กรุงเทพฯ 10331 อีเมล homelessknow@gmail.com