Slider

รายงานโครงการศึกษาและวิเคราะห์สภาพปัญหาและสนับสนุนองค์ความรู้ทางกฎหมายเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไร้บ้าน

รายงานโครงการศึกษาและวิเคราะห์สภาพปัญหาและสนับสนุนองค์ความรู้ทางกฎหมายเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไร้บ้าน เป็นวิจัยที่สำรวจประเด็นคนไร้บ้านผ่านการวิเคราะห์ข้อกฎหมาย การบังคับใช้กฎหมายและการทำงานของกลไกที่เกี่ยวข้อง 

การศึกษาแนวทาง วิเคราะห์ต้นทุนการแก้ไขปัญหาคนไร้บ้าน และติดตามการเปลี่ยนแปลงทางชีวิตของคนไร้บ้านในช่วงเริ่มต้น

“รายงานการศึกษาแนวทาง วิเคราะห์ต้นทุนการแก้ไขปัญหาคนไร้บ้าน และติดตามการเปลี่ยนแปลงทางชีวิตของคนไร้บ้านในช่วงเริ่มต้น” เป็นงานวิจัยที่ครอบคลุมประเด็นสำคัญหลากหลายประเด็นเกี่ยวกับเรื่องคนไร้บ้าน ไม่ว่าจะเป็นวิถีชีวิตของคนไร้บ้านหน้าใหม่หรือแนวทางนโยบายในการแก้ไขปัญหาคนไร้บ้าน 

อาหารชั้นยอดกับชีวิตที่เปลี่ยนไป

กิจการเพื่อสังคม (social enterprise) Beyond Food ได้ช่วยเหลือกลุ่มเสี่ยงและคนไร้บ้านและพลิกชีวิตของพวกเขาในระยะเวลาอันสั้น

“1 ชีวิต” ที่ไม่ใช่แค่ตัวเลขทางสถิติของคนไร้บ้าน

มองเรื่อง “คนไร้บ้าน” ผ่านแว่นเศรษฐศาสตร์ กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีระ ตั้งธรรมรักษ์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี ชัยวัฒน์ อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์