Slider

สภาวะไร้บ้าน วิกฤติที่ถูกซ้ำด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ

กลุ่มคนที่เปราะบางมากอย่างกลุ่มคนผิวสีหรือคนรายได้น้อย มีความเสี่ยงสูงที่สุดเมื่อเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ เพราะไม่มีทรัพยากรในการเคลื่อนย้ายที่อยู่ก่อนจะเกิดภัยพิบัติ และไม่มีทรัพยากรมาสร้างที่อยู่อาศัยใหม่หลังจากภัยพิบัติเกิดขึ้น ภัยพิบัติทางธรรมชาติและการเข้าถึงที่อยู่อาศัยจึงเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกัน และต้องได้รับการแก้ไขไปพร้อม ๆ กัน

อยู่ริมทาง ตายในเต็นท์

สภาวะการไร้บ้านและความเสี่ยงต่อการไร้บ้านย่ำแย่ลงมากในเมืองลิเวอร์พูลในไม่กี่ปีที่ผ่านมา เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมามีคนอย่างต่ำ 86 คน เข้ามาใช้สถานพักพิงคนไร้บ้านทุกคืน ปีที่แล้วคนจำนวนถึง 5,000 คน มาขอใช้บริการ Housing Options ซึ่งเป็นบริการป้องกันไม่ให้ผู้คนไร้บ้าน องค์กรอีกแห่งที่ชื่อว่า Whitechapel ซึ่งทำงานเรื่องคนไร้บ้านมาหลายสิบปีกล่าวว่า เมื่อห้าปีที่แล้วมีคนมาขอความช่วยเหลือจากองค์กร 1,800 คน แต่ปีที่แล้วมีถึง 4,025 คน และสาเหตุที่ทำให้คนไร้บ้านก็คือหนี้ ซึ่งเป็นผลมาจากการปฏิรูปสวัสดิการที่ทำให้คนไม่สามารถจ่ายค่าที่อยู่อาศัยได้

ผู้หญิงไร้บ้านกับการจำคุก: ภาพสะท้อนการแก้ไขปัญหาที่ปลายเหตุ

รัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรม Edward Argar กล่าวถึงเรื่องนี้ว่า “คนทุกคนจะต้องมีบ้านที่ปลอดภัยและเหมาะสมในการดำรงชีวิต การมีสถานที่ให้อยู่ทำให้คนมีพื้นที่ที่มั่นคงให้เข้าถึงบริการทางการแพทย์ มีงานทำ และลดแนวโน้มในการกระทำผิดและถูกจำคุกอีก ในการนี้รัฐบาลอังกฤษได้เผยแพร่ยุทธศาสตร์สภาวะไร้บ้านเมื่อเดือนสิงหาคม 2018 โดยริเริ่มโครงการมูลค่า 100 ล้านปอนด์ เพื่อลดจำนวนคนไร้บ้าน และในท้ายที่สุดเพื่อกำจัดสภาวะไร้บ้านให้หมดไปจากประเทศอังกฤษ”

รายงานการศึกษาอายุขัยเฉลี่ยและภาวะการตายของคนไร้บ้านในกรุงเทพมหานคร

รายงาน อายุขัยเฉลี่ยและภาวะการตายของคนไร้บ้านในกรุงเทพมหานคร ศึกษาอายุเฉลี่ยที่คนไร้บ้านในกรุงเทพมหานครเสียชีวิตและสาเหตุและแบบแผนการเสียชีวิตของคนไร้บ้าน งานวิจัยชิ้นนี้ศึกษาอายุขัยเฉลี่ยและการตายของคนไร้บ้านในกรุงเทพมหานครผ่านมิติประชากรศาสตร์ โดยเทียบเคียงอายุเฉลี่ยของคนไร้บ้านในกรุงเทพมหานครกับบุคคลทั่วไป สำรวจสุขภาพ โรคภัยไข้เจ็บของคนไร้บ้าน รวมถึงให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อการจัดเก็บข้อมูลดังกล่าวอย่างเป็นระบบ เพื่อขจัดข้อจำกัดในการกำหนดแผนการเข้าถึงคนไร้บ้านและการบริการสุขภาพ