Slider

“Housing First ” แนวคิดที่ทำให้คนไร้บ้านในฟินแลนด์ลดจำนวนลงเรื่อยๆ

ปีที่ผ่านมา ฟินแลนด์เป็นประเทศเดียวในสหภาพยุโรปที่ไม่ประสบกับปัญหาวิกฤติคนไร้บ้าน องค์กรที่ทำงานด้านคนไร้บ้านในสหภาพยุโรป FEANTA ระบุว่าตัวเลขคนไร้บ้านในฟินแลนด์มีจำนวนลดลงเรื่อยๆ เมื่อเทียบกับปีก่อน แนวคิดในการแก้ไขปัญหาคนไร้บ้านของฟินแลนด์คือ Housing First – การให้ความสำคัญกับที่อยู่อาศัยเป็นอันดับแรก

คนไร้บ้านในเมืองเบนฟอร์ดของอังกฤษจัดนิทรรศการภาพศิลปะ เป้าหมายลดการตีตราคนไร้บ้าน

นิทรรศการภาพวาดของอดัม ชายไร้บ้านที่ต้องการนำเสนอภาพวาดเพื่อสะท้อนให้เห็นว่าคนไร้บ้านมีศักยภาพ ไม่ใช่ขยะบนถนน และเห็นว่าพวกเขาสามารถทำอะไรได้หลากหลาย ซึ่งจะช่วยสื่อสารกับสังคมเพื่อลดภาพลบหรือการตีตราคนไร้บ้าน

รายงานการสำรวจข้อมูลทางประชากรวิจัยเชิงลึกของคนไร้บ้านในเขตกรุงเทพมหานครและพื้นที่เกี่ยวเนื่อง

รายงานวิจัย การสำรวจข้อมูลทางประชากรวิจัยเชิงลึกของคนไร้บ้านในเขตกรุงเทพมหานครและพื้นที่เกี่ยวเนื่อง ได้ให้ภาพของกลุ่มประชากรคนไร้บ้านอันครอบคลุม อันจะมีส่วนทำให้สังคมไทยเข้าใจคนไร้บ้านมากขึ้น ทั้งในแง่ความเชื่อมโยงกับปัญหาทางเศรษฐกิจและความเหลื่อมล้ำระดับกว้างของสังคม และทลายมายาคติเกี่ยวกับ “คนไร้บ้าน”

ผลวิจัยชี้แม่เลี้ยงเดี่ยวในอังกฤษกลายเป็นคนไร้บ้านเพิ่มขึ้นตั้งแต่หลังเกิดวิกฤตเศรษฐกิจปี 2007

รายงานผลการวิจัยขององค์กรการกุศลด้านที่อยู่อาศัยที่พบว่าจำนวนแม่เลี้ยงเดี่ยวที่เป็นคนไร้บ้านเพิ่มขึ้นร้อยละ 48 ในช่วงแปดปีที่ผ่านมา โดยการวิจัยดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าตั้งแต่ปี 2009-2010 ตัวเลขแม่เลี้ยงเดี่ยวที่กลายเป็นคนไร้บ้านเพิ่มขึ้นจาก 17,950 ไปเป็น 26,610 ครัวเรือน  ซึ่งเพิ่มขึ้นมาตั้งแต่เกิดวิกฤตการเงินในปี 2007 และ 2008