Slider

เมื่อสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงเจอกับความเหลื่อมล้ำด้านที่อยู่อาศัย

อนาคตสำหรับคนที่ใช้ชีวิตในพื้นที่ชายขอบยิ่งเลือนราง และประชากรในสังคมมีสิทธิจะร่วงหล่นสู่สภาวะเปราะบางได้ง่ายขึ้น หากไม่มีการจัดการวิกฤติสภาพภูมิอากาศไปพร้อม ๆ กับความอยุติธรรมในสังคม ทุกพื้นที่คือกายภาพแห่งความเหลื่อมล้ำ

ผลกระทบของการไร้บ้าน

สภาวะไร้บ้านส่งผลต่อคนไร้บ้านในหลากหลายด้าน บางอย่างก็เป็นผลกระทบที่เราอาจคาดไม่ถึง แต่ก็ล้วนส่งผลต่อการดำเนินชีวิต และชีวิตจิตใจของคนไร้บ้านทั้งสิ้น

เด็กไร้บ้านในเงามืด ว่าด้วยเด็กไร้บ้านเมืองนิวยอร์ก

บทความจาก New York Times รายงานสภาพความเป็นอยู่ของเด็กไร้บ้านในนิวยอร์ก เปิดเผยว่าเด็กไร้บ้านในโรงเรียนรัฐกว่า 100,000 คน ไม่มีที่อยู่อาศัยถาวร และชีวิตติดแหง็กอยู่ในเขาวงกตของระบบราชการ

มายาคติและความจริงเกี่ยวกับคนไร้บ้าน

สังคมไทยยังคงไม่เข้าใจภาวะไร้บ้านสักเท่าไรนัก มายาคติอย่างประโยคข้างต้นสะท้อนภาพจำที่บิดเบี้ยวของสังคมต่อคนไร้บ้าน และส่งผลต่อคนไร้บ้านในทุกระดับ ตั้งแต่ปฎิกิริยาของคนต่อคนไร้บ้าน จนกระทั่งการกำหนดนโยบายเชิงสังคม