รายงานการสำรวจข้อมูลทางประชากรวิจัยเชิงลึกของคนไร้บ้านในเขตกรุงเทพมหานครและพื้นที่เกี่ยวเนื่อง

รายงานวิจัย การสำรวจข้อมูลทางประชากรวิจัยเชิงลึกของคนไร้บ้านในเขตกรุงเทพมหานครและพื้นที่เกี่ยวเนื่อง ได้ให้ภาพของกลุ่มประชากรคนไร้บ้านอันครอบคลุม อันจะมีส่วนทำให้สังคมไทยเข้าใจคนไร้บ้านมากขึ้น ทั้งในแง่ความเชื่อมโยงกับปัญหาทางเศรษฐกิจและความเหลื่อมล้ำระดับกว้างของสังคม และทลายมายาคติเกี่ยวกับ “คนไร้บ้าน” (ผลสำรวจพบว่าคนไร้บ้านเป็นกลุ่มคนที่ตกอยู่กับความเสี่ยงและอันตราย)

“คนไร้บ้าน” เป็นกลุ่มประชากรที่ประสบปัญหาหลายด้านของชีวิตทั้งความยากจน เศรษฐกิจ และสุขภาพ

“คนไร้บ้าน” จำนวนมากมิใช่คนเกียจคร้าน แต่พวกเขาต้องการทำงานและมีหลักประกันทางชีวิตที่มั่นคง

“อุบัติเหตุทางชีวิต” ทั้งทางเศรษฐกิจ/ครอบครัว และการไร้ซึ่งตาข่ายทางสังคมและระบบสวัสดิการ ทำให้พวกเขากลายมาเป็น “คนไร้บ้าน”

น้อยนักที่การเป็น “คนไร้บ้าน” เกิดจากความสมัครใจ เพราะแท้จริงแล้ว แม้ภาวะไร้บ้านจะดูเหมือนเป็นทางเลือกหนึ่งของมนุษย์ แต่ก็คงเป็นทางเลือกท้ายๆ ที่จะปรากฏขึ้นมาในยามที่ไม่มีทางอื่นใดให้เลือกอีกแล้ว

รายงานวิจัย การสำรวจข้อมูลทางประชากรนวิเชิงลึกของคนไร้บ้านในเขตกรุงเทพมหานครและพื้นที่เกี่ยวเนื่อง ได้ให้ภาพของกลุ่มประชากรคนไร้บ้านอันครอบคลุม อันจะมีส่วนทำให้สังคมไทยเข้าใจคนไร้บ้านมากขึ้น

ทั้งในแง่ ความเชื่อมโยงกับปัญหาทางเศรษฐกิจและความเหลื่อมล้ำระดับกว้างของสังคม และทลายมายาคติเกี่ยวกับ “คนไร้บ้าน” (ผลสำรวจพบว่าคนไร้บ้านเป็นกลุ่มคนที่ตกอยู่กับความเสี่ยงและอันตราย) รวมถึงการแก้ไขปัญหาที่ควรเน้นกลไกการหนุนเสริมเพื่อการฟื้นฟูคุณภาพชีวิต มากกว่าหลักการสงเคราะห์แบบเดิม

นอกจากนี้ ทางทีมวิจัยฯ ยังได้พัฒนาระเบียบวิธีการเก็บข้อมูลทั้งการแจงนับและการสำรวจประชากร เพื่อป้องกันการนับซ้ำและการได้รับข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นหลักสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไร้บ้านต่อไปในอนาคต