59-00124-05 วิเคราห์สภาพปัญหาและองค์ความรู้ทางกฏหมาย (1)