เพื่อความมั่นใจและรอยยิ้ม : ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองซานดิเอโก จัดงาน Escondido สำหรับให้บริการดูแลสุขภาวะคนไร้บ้านในช่วงสัปดาห์สุขภาพแห่งชาติ

คนไร้บ้านจำนวนมากกว่า 150 คน ได้มีโอกาสในการเข้าถึงสุขภาวะที่ดี เช่น การอาบน้ำ ตัดผม ทำความสะอาดเสื้อผ้า และตรวจสุขภาพ ในงาน Escondido ของทางองค์กร Interfaith Community Services ช่วงกลางเดือนสิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา ในเมืองซานดิเอโก รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา

องค์กร Neighborhood ประสานความร่วมมือกับ Interfaith Community Services จัดงาน Healthcare Day for the homeless ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสัปดาห์ศูนย์สุขภาพแห่งชาติ โดยการจัดงานมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมความตระหนักในศูนย์สุขภาพชุมชนของประเทศ ในฐานะศูนย์สุขภาพชุมชนที่ได้ผ่านการรับรองจากรัฐบาลกลาง องค์กร Neighborhood Healthcare ให้บริการดูแลสุขภาพของคนไร้บ้านและกลุ่มเปราะบาง เช่น สุขภาพฟัน การแพทย์ และพฤติกรรมทางด้านจิตวิทยา

การจัดงานในครั้งนี้เป็นการจัดงานครั้งที่ 4 ที่ทั้งสององค์กรได้ร่วมมือเป็นเจ้าภาพสำหรับการจัดงานในวันดูแลสุขภาพสำหรับคนไร้บ้าน เป้าหมายของงานนี้สามารถช่วยเหลือให้คนไร้บ้านเข้าถึงการรับวัคซีนโควิด-19 อุปกรณ์สำหรับอาบน้ำ ถุงอนามัยทันตกรรม เสื้อผ้า เต็นท์ ผ้าห่ม การบริการตรวจสุขภาพเท้า และบริการตัดแต่งเล็บอีกด้วย

วัตถุประสงค์ในการจัดงานนี้มาจากการที่ผู้คนส่วนมากไม่ได้ตระหนักและไม่ทราบว่าคนไร้บ้านจำนวนมากต้องทนทรมานจากอาการเจ็บป่วยและโรคเบาหวานเป็นระยะเวลานาน รวมถึงการไม่ได้รับการตรวจสุขภาพ นอกเหนือจากนี้ในหลายกรณีเมื่อมาพบอาการป่วย ก็ไม่สามารถช่วยรักษาอาการป่วยได้อีก เพราะต้องทำการตัดขาทิ้งแทนการรักษาเนื่องจากไม่ได้รับการดูแลตั้งแต่ระยะเริ่มต้น ดังนั้นพวกเขาจะสามารถเข้ารับการรักษาและตรวจสุขภาพเท้าเพื่อตรวจโรคได้ภายในกิจกรรมนี้ที่จัดขึ้น

นอกเหนือจากนั้นองค์กรทั้งสองยังมีการจัดหาชุดสำหรับลดการเกิดอันตรายทางสุขภาวะ ได้แก่ ถุงยางอนามัย ชุดทดสอบยา และช่วยในการเข้าถึงบริการทางการแพทย์ อาหาร บริการซักรีดเคลื่อนที่ อาบน้ำ และตัดผม โดยการให้บริการอาบน้ำเคลื่อนที่มีจำนวน 6 วันต่อสัปดาห์ทั่วทั้งพื้นที่ การได้รับบริการอาบน้ำจะช่วยให้คนไร้บ้านกลับมามีความมั่นใจได้อีกครั้ง

ในช่วงระยะเวลาไม่กี่ปีที่ผ่านมา ทั้งสององค์กรได้มีการประสานความร่วมมือขยายเครือข่ายร่วมกับ Chuy Acevedo จาก Ivy League Barber Academy เพื่อให้บริการตัดผมสำหรับคนไร้บ้าน เป็นการประสานความร่วมมือระหว่างนักเรียนในโรงเรียนตัดผมและการทำงานเพื่อชุมชน นอกเหนือจากนี้ยังมีบริการซักรีดเคลื่อนที่สำหรับคนไร้บ้านอีกด้วย การให้บริการขั้นพื้นฐานเป็นการช่วยส่งเสริมให้คนไร้บ้านมีความมั่นใจและสุขภาวะที่ดีขึ้น และยังเป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้กับคนไร้บ้านในการเข้าถึงสุขภาวะการบริการขั้นพื้นฐานต่างๆอีกด้วย

นอกเหนือจากงาน Escondido ในต่างประเทศแล้ว ประเทศไทยก็มีหน่วยบริการเคลื่อนที่สำหรับให้บริการคนไร้บ้านเช่นกัน คือ บริเวณใต้สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า เขตพระนคร กทม. โดยมีการให้บริการตรวจสุขภาพ ทำบัตรประชาชน จัดหางาน จัดหาอาหาร จัดหาที่อยู่อาศัย บริการตัดผม บริการซักผ้า และบริการห้องน้ำ โดยเป็นการประสานความร่วมมือระหว่างเครือข่าย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) สำนัก 9 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) สภากาชาดไทย มูลนิธิกระจกเงา กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย โดยเป้าหมายหลักในการประสานเครือข่ายความร่วมมือ เพื่อสร้างการขับเคลื่อนสุขภาวะคนไร้บ้านและประชากรกลุ่มเปราะบางให้ได้เข้าถึงระบบสวัสดิการขั้นพื้นฐานที่ยั่งยืนและมีประสิทธิภาพบนฐานของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

ที่มา :

https://thecoastnews.com/