แม้ไร้บ้าน แต่ยังสามารถเข้าถึงการมีสุขภาวะที่ดีได้ เมื่อไทยมี “สุขภาวะข้างถนน” และแคนาดามี “หน่วยบริการสุขภาพเคลื่อนที่”

จากสถานการณ์ความต้องการทางสุขภาพที่เพิ่มขึ้น ทำให้ผู้ให้บริการทางสุขภาพทางคลินิคได้ขยายการทำงานโครงการระบบหน่วยสุขภาพเคลื่อนที่ในพื้นที่เมืองมองก์ตัน ประเทศแคนาดา เพื่อช่วยเหลือการเข้าถึงระบบสุขภาพของกลุ่มคนไร้บ้าน

แนวคิดการให้บริการระบบสุขภาพเคลื่อนที่ ได้เริ่มต้นขึ้นจากการที่ทางผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพของโครงการได้ตระหนักถึงการเข้าถึงการรักษาพยาบาลของคนไร้บ้านว่ามีการเข้าถึงระบบสุขภาพได้ค่อนข้างยาก จึงเป็นที่มาในการขยายการเข้าถึงระบบสุขภาพรูปแบบหน่วยสุขภาพเคลื่อนที่ เพื่อให้คนไร้บ้านสามารถเข้าถึงระบบสุขภาพเพื่อเข้ารับการรักษาพยาบาลได้ โดยรูปแบบการให้บริการของหน่วยบริการเคลื่อนที่มีรูปแบบให้บริการในพื้นที่สาธารณะ และรวมไปถึงในพื้นที่ศูนย์พักพิงด้วย

โครงการระบบสุขภาพเคลื่อนที่เป็นโครงการที่อยู่ภายใต้การทำงานขององค์กร Salvus Clinic ซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกําไร นอกเหนือจากโครงการทางระบบสุขภาพทางองค์กรยังมีการให้บริการในเรื่องของศูนย์พักพิงสำหรับคนไร้บ้านอีกด้วย แต่อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันทางองค์กรได้มีการร่วมมือระหว่างองค์กร Vitalité และ Horizon Health Networks ซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร จากความร่วมมือทําให้องค์กรสามารถขยายการให้บริการศูนย์พักพิงคนไร้บ้านได้ถึงสี่แห่งและมีทรัพยากรมากขึ้นจนเกิดเป็นโครงการระบบสุขภาพเคลื่อนที่สำหรับคนไร้บ้านขึ้นเพื่อเชื่อมต่อการบริการเข้าด้วยกัน โดยการให้บริการมีเป้าหมายเพื่อช่วยคนไร้บ้านออกจากสภาวะไร้บ้านแล้วสามารถกลับมาใช้ชีวิตในสภาวะปกติได้อีกครั้งอย่างยั่งยืน รูปแบบการบริการที่เชื่อมต่อกันนอกเหนือจากช่วยให้เข้าถึงการรักษาพยาบาลแล้วยังสามารถทำให้ติดตามผลการรักษาและการดำเนินชีวิตได้อีกด้วย

ในช่วงฤดูใบไม้ร่วงที่ผ่านมา Salvus Clinic สามารถซื้อหน่วยสุขภาพเคลื่อนที่ได้ แล้วมีการให้บริการโดยการขับรถไปยังศูนย์พักพิงแต่ละเมืองสัปดาห์ละครั้ง การให้บริการระบบสุขภาพเคลื่อนที่มีคนไร้บ้านมาใช้บริการมากถึง 250 คน นอกเหนือจากนี้ยังมีการนัดหมายเข้ามารับการรักษาในรูปแบบที่แตกต่างกันมากถึง 400 ประเภท การให้บริการมีการรักษาพยาบาลตั้งแต่การดูแลบาดแผลไปจนถึงการรักษาพยาบาลเบื้องต้น นอกเหนือจากนี้ยังมีการให้บริการปรึกษาปัญหาต่างๆรวมไปถึงให้บริการในด้านที่อยู่อาศัยอีกด้วย นอกเหนือจากการให้บริการในศูนย์พักพิง หน่วยสุขภาพเคลื่อนที่จะมีการให้บริการในพื้นที่ค่ายคนไร้บ้านตามพื้นที่สาธารณะและสถานที่อื่นๆอีกด้วย

ระบบการให้บริการสุขภาพเคลื่อนที่ไม่ได้มีเพียงแค่พื้นที่เมืองมองก์ตัน ประเทศแคนาดาเท่านั้น แต่ยังมีประเทศอื่นๆที่ให้บริการในรูปแบบนี้ด้วยเช่นกัน รวมถึงประเทศไทยก็มีการให้บริการระบบสุขภาพเคลื่อนที่ การให้บริการของประเทศไทยเป็นการให้บริการระบบสุขภาพเคลื่อนที่แบบเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ดูแลโดยกลุ่มสุขภาวะข้างถนนและสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย มีรูปแบบการให้บริการดูแลด้านสุขภาพเบื้องต้นของคนไร้บ้านและกลุ่มเปราะบางตามพื้นที่สาธารณะในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ที่มา :

https://atlantic.ctvnews.ca/mobile-health-unit-brings-health-care-from-the-clinic-to-the-clients-in-moncton-n-b-1.6353904