ชวนทำความเข้าใจเกี่ยวกับสุขภาวะทางจิตของคนไร้บ้าน

จากการนำเสนอข้อมูลทางสถิติว่าจำนวนคนไร้บ้านที่มีปัญหาสุขภาวะทางจิตมีจำนวนมาก อาจทำให้ประชาชนทั่วไปเข้าใจว่าโรคจิตเวชคือสาเหตุที่บุคคลกลายเป็นคนไร้บ้านแม้ว่าจะไม่ได้มีข้อมูลที่บ่งบอกว่าโรคจิตเวชเป็นสาเหตุของการเป็นคนไร้บ้านก็ตาม และยังทำให้ประชาชนเข้าใจไปอีกว่า คนไร้บ้านส่วนใหญ่มีโรคทางจิตเวช ความเข้าใจผิดเหล่านี้อาจนำไปสู่การมองการแก้ปัญหาคนไร้บ้านคือการแก้ที่ตัวบุคคลมากกว่าการแก้ที่ระบบโครงสร้างทางสังคม

Penguin Homeless ขอเชิญชวนทุกท่านอ่านบทความความรู้ “ชวนทำความเข้าใจเกี่ยวกับสุขภาวะทางจิตของคนไร้บ้าน” โดย อาจารย์ ดร.พนิตา เสือวรรณศรี คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่จะมีสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสุขภาวะทางจิตของคนไร้บ้าน และความจำเป็นของการแก้ไขปัญหาคนไร้บ้านอย่างเร่งด่วน

ดาวน์โหลดเพื่ออ่านฉบับเต็มได้ที่นี่: