รายงานฉบับสมบูรณ์ การทบทวนฐานข้อมูลและวิธีการเก็บข้อมูลคนจนเมืองของประเทศไทย

ว่าน ฉันทวิลาสวงศ์, การทบทวนฐานข้อมูลและวิธีการเก็บข้อมูลคนจนเมืองของประเทศไทย (กรุงเทพฯ: แผนงานสนับสนุนองค์ความรู้เพื่อเสริมสร้างสุขภาวะและคุณภาพชีวิตคนไร้บ้าน, สำนักงานกองทุนสนับสนุน, 2564).

การวิจัยชิ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนฐานข้อมูลและวิธีการเก็บข้อมูลคนจนเมืองของประเทศไทยในปัจจุบัน และเพื่อวิเคราะห์ช่องว่างและข้อจำกัดของฐานข้อมูลและวิธีการเก็บข้อมูลคนจนเมืองของประเทศไทย โดยกำหนดกรอบการทบทวนอยู่ภายในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดปริมณฑลโดยรอบ 

จากการทบทวนข้อมูลคนจนเมืองและการทบทวนการวัดความยากจนโดยคร่าวแล้ว พบประเด็นช่องว่างและข้อจำกัดของข้อมูลคนจนเมืองทั้งสิ้น 4 ด้าน อันได้แก่

 1) ความยากจนมีทั้งที่เป็นหลักแหล่งและไหลลื่น 

2) ความจนเป็นปัจจัยสัมพัทธ์ต่อพื้นที่ 

3) คนจนเมืองสัมพันธ์กับสังคมเมือง 

 4) เวลาเปลี่ยนความยากจน

โครงการวิจัยนี้ได้เสนอการออกแบบพัฒนาข้อมูลคนจนเมืองให้ประกอบไปด้วย 5 ลักษณะ คือ  ตัวชี้วัดต้องเหมาะสมแก่มิติความยากจนที่ขึ้นกับบริบท ข้อมูลต้องมีความละเอียดในเชิงพื้นที่ ข้อมูลต้องมีความถี่เชิงเวลา ข้อมูลที่หลากหลายต้องสามารถวิเคราะห์ร่วมกันได้ ข้อมูลควรจะสามารถเปิดสู่สาธารณะขณะที่ปิดความเป็นส่วนตัว และปรับปรุงจากฐานข้อมูลเดิมเพิ่มเติมคำถามที่ช่วยชี้แจงความยากจน

อ่านรายงานฉบับเต็มได้ที่นี่: