เสียงของคนไร้บ้านก็มีค่า! แคลิฟอร์เนียจัดระบบลงทะเบียนผู้มีสิทธิเลือกตั้งสำหรับคนไร้บ้านเพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการเลือกตั้งท้องถิ่น

เจ้าหน้าที่การเลือกตั้งของเมืองแซคราเมนโต รัฐแคลิฟอร์เนีย ได้มีการจัดระบบการลงทะเบียนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในศูนย์บริการคนไร้บ้าน Loaves & Fishes ซึ่งเป็นหนึ่งในศูนย์บริการที่มีจำนวนคนไร้บ้านมากที่สุดในภูมิภาคที่อยู่ใกล้ตัวเมืองแซคราเมนโต

การจัดระบบการลงทะเบียนเลือกตั้งในครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อให้คนไร้บ้านที่ไม่มีที่อยู่อาศัยสามารถรู้ได้ว่าพวกเขามีสิทธิในการเลือกตั้งถึงแม้ว่าว่าพวกเขาจะไม่มีที่อยู่อาศัยถาวรก็ตาม การลงทะเบียนเลือกตั้งไม่จำเป็นต้องใช้ที่อยู่อาศัยถาวรหรือตัวเลขสำหรับลงทะเบียน โดยการเลือกตั้งในครั้งนี้ โฆษกการเลือกตั้งของเมืองได้มีการระบุไว้ว่า “ผู้อยู่อาศัยสามารถใช้ที่อยู่ของที่พักพิงชั่วคราว สวนสาธารณะ หรือพื้นที่ถนนสาธารณะเพื่อลงทะเบียนเลือกตั้งได้”

การลงทะเบียนเลือกตั้งในครั้งนี้จะมีเจ้าหน้าที่การเลือกตั้งมาร่วมอธิบายขั้นตอนการลงทะเบียนให้คนไร้บ้านภายในศูนย์ฟังเกี่ยวกับการลงทะเบียน เพื่อให้เกิดความเข้าใจร่วมกัน การลงทะเบียนครั้งนี้ช่วยส่งเสริมการสร้างเสียงและสิทธิให้แก่คนไร้บ้าน อย่างไรก็ตามการลงทะเบียนอาจไม่จําเป็นต้องใช้ที่อยู่ถาวร แต่ผู้ลงทะเบียนจะต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไป เป็นพลเมืองสหรัฐฯ และมีบัตรประจําตัวที่ถูกต้องสำหรับการลงทะเบียน การเลือกตั้งโดยไม่ใช้ที่อยู่ถาวรมีที่มาจากเหตุการณ์ในช่วงสี่ทศวรรษที่ผ่านมา ศาลของรัฐและรัฐบาลกลางได้ร่วมตัดสินว่าคนไร้บ้านไม่สามารถปฏิเสธสิทธิในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งได้เพียงเพราะพวกเขาไม่มีที่อยู่อาศัย พวกเขาสามารถลงทะเบียนใช้สิทธิได้โดยการระบุที่พักพิง สถานที่สําคัญ สวนสาธารณะ หรือมุมถนนใกล้กับที่ที่พวกเขาพักอาศัย

Donald Miller คนไร้บ้านในศูนย์ Loaves & Fishes เข้าร่วมลงทะเบียนเลือกตั้ง

การลงทะเบียนที่ศูนย์ Loaves & Fishes เป็นไปด้วยความราบรื่น เจ้าหน้าที่การเลือกตั้งได้ลงทะเบียนให้คนไร้บ้านจำนวน 13 คน รวมถึง Donald Miller ซึ่งเป็นคนไร้บ้านที่ไม่มีที่อยู่อาศัยมาประมาณ 3 ปีแล้ว และอาศัยอยู่ในพื้นที่สาธารณะ เขาได้ร่วมลงทะเบียนการเลือกตั้งในครั้งนี้เพื่อที่จะลงคะแนนเสียง เขาได้บอกว่า ‘เสียงของเขามีค่า’ เขาอยากที่จะเลือกผู้นำท้องถิ่นคนใหม่เนื่องจากผู้นําท้องถิ่นคนเก่าไม่สามารถแก้ปัญหาวิกฤตคนไร้บ้านในภูมิภาคได้ นอกจากนั้น Todd และ Kimberly Russell เป็นคนไร้บ้านที่ร่วมลงทะเบียนเลือกตั้งในครั้งนี้ด้วยเช่นกัน พวกเขาลงทะเบียนเพื่อที่จะลงคะแนนเสียงให้กับผู้สมัครที่จะมาแก้ไขวิกฤติที่อยู่อาศัยเพื่อยุติปัญหาคนไร้บ้านลง โดยการเลือกตั้งในครั้งนี้จะส่งผลโดยตรงต่อคนไร้บ้าน เนื่องจากการเลือกตั้งจะส่งผลต่อการอนุมัติห้ามคนไร้บ้านพักอาศัยตามที่อยู่สาธารณะ

Todd และ Kimberly Russel คนไร้บ้านภายในศูนย์เข้าร่วมลงทะเบียนเลือกตั้ง

จากการลงทะเบียนการเลือกตั้งในครั้งนี้ของเมืองแซคราเมนโตทำให้เห็นว่า “ทุกคนมีสิทธิ ทุกเสียงมีค่า” ไม่ว่าใครก็สามารถใช้สิทธิและเสียงของตนเองได้ แม้ว่าจะไม่มีที่อยู่อาศัยถาวร หรือออกมาใช้ชีวิตในพื้นที่สาธารณะ อย่างไรก็ตาม เมื่อเปรียบเทียบกับบริบทการเลือกตั้งในประเทศไทยช่วงนี้นั้น พบว่ายังมีกลุ่มคนไร้บ้านที่ไม่สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งเนื่องจากช่องว่างในเรื่องทะเบียนบ้าน การขาดความรู้ในเรื่องการลงทะเบียนเลือกตั้ง และการขาดเครื่องมือสื่อสารในการลงทะเบียนเลือกตั้งนอกเขตพื้นที่ ส่งผลให้คนไร้บ้านกลุ่มนี้ไม่สามารถไปใช้สิทธิของตนเองได้ ซึ่งหากประเทศไทยสามารถนำรูปแบบการจัดระบบการลงทะเบียนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในศูนย์บริการคนไร้บ้านของเมืองแซคราเมนโตมาใช้ โดยเจ้าหน้าที่เลือกตั้งมาร่วมให้ความรู้ในเรื่องของการลงทะเบียนเลือกตั้งภายในศูนย์บริการของไทย ก็จะช่วยส่งผลดีต่อกลุ่มคนไร้บ้านที่อยากไปใช้สิทธิและเสียงของตนเองให้สามารถร่วมเลือกผู้แทนของตนเองได้ ซึ่งการใช้สิทธิและเสียงสามารถกลายเป็นส่วนร่วมในการผลักดันขับเคลื่อนนโยบายและการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคม นำไปสู่การเข้าถึงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของคนไร้บ้านอีกด้วย

ที่มา :

https://www.capradio.org/articles/2022/10/14/because-my-vote-counts-unhoused-residents-take-part-in-sacramento-voter-registration-drive/