เมืองพอร์ตแลนด์แก้ไขปัญหาวิกฤติคนไร้บ้านอย่างยั่งยืน ผ่านโครงการที่อยู่อาศัยราคาถูก (Housing First)

องค์กรไม่แสวงหาผลกําไรด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยในเมืองพอร์ตแลนด์ รัฐเมน ประเทศสหรัฐอเมริกา Avesta Housing และ Preble Street ให้การสนับสนุนโครงการพัฒนาด้านที่อยู่อาศัยร่วมกับรัฐบาล เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีสำหรับคนไร้บ้านและประชากรกลุ่มเปราะบาง

องค์กรไม่แสวงหาผลกำไรได้ขยายโครงการ Housing First ในพื้นที่ชุมชนรัฐเมน ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยโครงการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนเงินทุนจากรัฐบาลที่ร่วมลงนาม MOU ร่วมกันจากกำหนดการของอเมริกา กรมการเคหะและการพัฒนาเมืองได้มองว่าแนวคิดโครงการ Housing First เป็นแนวทางในการให้ความช่วยเหลือบุคคลและครอบครัวที่ประสบปัญหาการไร้บ้านให้สามารถเข้าถึงที่อยู่อาศัยถาวรอย่างรวดเร็วโดยไม่มีเงื่อนไขเบื้องต้นและข้อจำกัดในการเข้าสู่โครงการ

Housing First มีจุดเด่น คือ ภายในโครงการจะมีเจ้าหน้าที่นักสังคมสงเคราะห์คอยให้บริการสำหรับคนไร้บ้านตลอด 24 ชั่วโมงเพื่อให้แน่ใจว่าการเปลี่ยนผ่านจากภาวะไร้บ้าน สู่การมีที่อยู่อาศัยถาวรนั้นจะประสบความสำเร็จ นอกเหนือจากนี้ ภายในโครงการยังมีการให้บริการที่คอยให้ความช่วยเหลือด้านการรักษาพยาบาล และการให้บริการด้านอุปกรณ์การดำรงชีวิตเบื้องต้น โดยโครงการมีจุดประสงค์ในการให้บริการด้านที่อยู่อาศัยและการบริการต่างๆ เพื่อเพิ่มความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยและป้องกันการกลับสู่ภาวะการไร้บ้านของคนที่อยู่ในภาวะไร้บ้านต่อเนื่อง (chronically homeless) อีกทั้งยังช่วยลดปัญหาวิกฤติการขาดแคลนที่อยู่อาศัยภายในเมืองอีกด้วย

โครงการ Housing First มีศูนย์พักภายใต้โครงการทั้งหมด 3 แห่ง โดยตั้งอยู่ในรัฐเมน คือ Logan Place, Florence House และ Huston Commons มีการให้บริการทั้งหมด 85 ยูนิตในเมืองพอร์ตแลนด์ และในอนาคตจะมีการขยายจำนวนศูนย์พักพิงเพิ่มขึ้นในโครงการ Housing First จำนวน 12 ถึง 15 ศูนย์ ในส่วนของการบริหารงานองค์กร Avesta Housing เป็นผู้สร้างศูนย์พักพิงและบํารุงรักษาอาคาร ในส่วนขององค์กร Preble Street จะคอยให้บริการสนับสนุนภายในศูนย์พักพิงทุกด้านตลอด 24 ชั่วโมง

ปัญหาคนไร้บ้านเพิ่มขึ้นเนื่องจากวิกฤตที่อยู่อาศัยราคาถูกไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชากร จะเห็นได้ว่านับตั้งแต่ศูนย์ Logan Place ได้เปิด Housing First นั้น ได้รับความสําเร็จในการให้ความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยถาวรสําหรับคนไร้บ้าน ซึ่งวัดได้จากจํานวนคนไร้บ้านในที่พักพิง และในพื้นที่สาธารณะที่ลดลง นอกจากนี้ Housing First ยังช่วยในเรื่องของงบประมาณในส่วนของทรัพยากรฉุกเฉินของเมืองอีกด้วย จะเห็นได้ว่าประเด็นที่อยู่อาศัย ถือเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาคนไร้บ้านได้อย่างยั่งยืนและยังช่วยลดปัญหาการกลับสู่ภาวะไร้บ้านของคนไร้บ้าน

ที่มา :

https://www.mainebiz.biz/article/housing-nonprofits-laud-creation-of-program-to-house-the-homeless