Human of Street | กิจกรรมและเวทีเสวนาสาธารณะว่าด้วยเรื่อง “คนไร้บ้าน”

โครงการกิจกรรมและเวทีเสวนาสาธารณะ
Human of Street

หลักการและเหตุผล

คนไร้บ้าน (Homeless) เป็นปรากฏการณ์และเป็นประเด็นปัญหาที่ปรากฏในสังคมไทยโดยเฉพาะในเขตเมืองมานานกว่า 3 ทศวรรษ

คนไร้บ้านเป็นรูปธรรมที่แสดงถึงความเหลื่อมล้ำทางสังคมด้วยสถานะของคนที่จนที่สุดที่ไม่สามารถเข้าถึงที่อยู่อาศัยและต้องใช้ชีวิตในพื้นที่สาธารณะ

คนไร้บ้านสะท้อนถึงกลุ่มคนที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากนโยบายการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่มีความไม่เป็นธรรมและนโยบายทางสังคมที่มีประสิทธิภาพต่ำ ในหลายประเทศ ประเด็นและจำนวนคนไร้บ้านเป็นเครื่องชี้วัดหนึ่งของความสัมฤทธิ์ผลและความเป็นธรรมทางด้านเศรษฐกิจและสังคม

ยิ่งในสภาพเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงรุนแรงอย่างเช่นปัจจุบัน อาจยิ่งเป็นการซ้ำเติมปัญหาให้หลายคนต้องเข้าสู่สภาวะและกลายเป็นคนไร้บ้านอย่างมีนัยสำคัญมากขึ้น

การสร้างช่องทางการสื่อสารในประเด็นคนไร้บ้าน จึงเปรียบเสมือนภารกิจทางนามธรรมในการสร้างพื้นที่ให้ผู้คนทั่วไปได้มีโอกาสเห็นตัวตน ความเป็นมนุษย์ของคนไร้บ้าน เพื่อให้คนไร้บ้านปรากฏ มีที่ยืนและมีชีวิตที่มีความหมายเช่นเดียวกับทุกๆ คน ซึ่งนี่คือหัวใจของการอยู่ร่วมกันในสังคมที่นับวันจะมีซับซ้อนและหลากหลายมากขึ้นเรื่อยๆ

ไทยพีบีเอสโดยสำนักเครือข่ายสื่อสาธารณะจึงร่วมมือกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มูลนิธิกระจกเงา มูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัย เครือข่ายคนไร้บ้าน จัดโครงการ “กิจกรรมและเวทีเสวนาสาธารณะ Human of Street” เพื่อสร้างพื้นที่สื่อสารในประเด็น “คนไร้บ้าน” ออกสู่สาธารณะ ให้คนในสังคม ในฐานะภาคพลเมืองปรับมุมมองและ เปลี่ยนโลกความเข้าใจต่อคนไร้บ้าน อันจะนำไปสู่การเข้าใจปัญหาในเชิงโครงสร้างและ มีส่วนร่วมผลักดันนโยบายสาธารณะเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้คนไร้บ้านเข้าถึงที่อยู่อาศัยและสวัสดิการทางสังคม

วัตถุประสงค์

1.เพื่อเปิดพื้นที่การสื่อสารในประเด็นคนไร้บ้านด้วยมิติและทัศนคติใหม่ให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างของเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน

2.จุดประเด็นให้เกิดการแลกเปลี่ยน ถกเถียง สังเกตการณ์ “สถานการณ์คนไร้บ้าน” ในสังคมโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่เพื่อนำไปสู่การมีส่วนร่วม ออกแบบและผลักดันนโยบายสาธารณะของภาคพลเมือง ในอนาคต โดยมีเป้าหมายที่การแก้ปัญหาเชิงโครงสร้าง ยกกระดับชีวิตคนจนเมืองและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม

3.ส่งเสริมเครือข่ายความร่วมมือระหว่างองค์กรที่ทำงานเรื่องความเหลื่อมล้ำ คนจนเมือง คุณภาพชีวิตและปัญหาที่อยู่อาศัยในประเทศไทย

กลุ่มเป้าหมาย

ประชาชนทั่วไป รวมทั้งนักกิจกรรม นักวิชาการ นักเรียน นักศึกษา คนรุ่นใหม่และสื่อมวลชน

กำหนดการกิจกรรม

ช่วงเวลา

กิจกรรม

มีนาคม –พฤษภาคม  2560 ประชุมร่วมกับเครือข่ายฯ เพื่อออกแบบกิจกรรมนิทรรศการ วงเสวนาและเวิร์กช็อปในประเด็นคนไร้บ้านโดยกำหนดกลุ่มเป้าหมาย เนื้อหา ตัววิทยากรและรูปแบบการสื่อสารร่วมกัน
3 มิถุนายน 2560 กิจกรรมและเวทีเสวนาสาธารณะ “Human of Street” ตอน “Meet & Read คนไร้บ้าน” ณ พิพิธบางลำพู ซึ่งประกอบด้วยนิทรรศการ วงเสวนา ละครเวทีและกิจกรรรมเดินกาแฟ เข้าใจชีวิตคนไร้บ้านณ พิพิธบางลำพู ณ พิพิธบางลำพูณ พิพิธบางลำพู
17-18 มิถุนายน 2560 เวิร์กช็อป “Homeless Creative Lab” ภายใต้แนวคิด “เปิดไอเดีย ปรับมุมมอง เปลี่ยนโลกความเข้าใจ คนไร้บ้าน”

กลุ่มเป้าหมาย: คนรุ่นใหม่ที่สนใจและต้องการสื่อสารประเด็นคนไร้บ้านผ่าน multi –platform

ผลผลิตจากการเวิร์กช็อป: prototype หรือต้นแบบจำลองที่ให้ผู้เข้าร่วมอบรมนำไปพัฒนาต่อในการแสดงนิทรรศการการสื่อสารประเด็นคนไร้บ้านช่วงปลายปี

กรกฎาคม 2560 จัดฉายภาพยนตร์ที่เกี่ยวกับประเด็นคนไร้บ้าน และชวนตั้งวงพูดคุยถึงสาระและความคิดอ่านที่ได้จากภาพยนตร์
สิงหาคม – กันยายน 2560 กิจกรรม “Mobile Exhibition” เพื่อแสดงความสร้างสรรค์ทางการสื่อสารในประเด็นคนไร้บ้านซึ่งเป็นผลผลิตที่ต่อยอดและพัฒนามาจากการเวิร์กช็อป “Homeless Creative Lab”ในเดือนมิถุนายน 2560
พฤศจิกายน 2560 จัดกิจกรรม “Homeless Tour”

ซึ่งเป็นกิจกรรมภาคสนามที่เปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจสื่อสารประเด็นคนไร้ บ้านพาตัวเองเข้าไปเป็นคนไร้บ้าน กิน-นอน-คิดอ่านแบบคนไร้บ้าน ซึ่งจัดว่าเป็นกระบวนการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม

โดยเนื้อหาและมุมมองต่อประเด็นคนไร้บ้านที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับจะถูกนำมาสื่อสารและถ่ายทอดออกมาแบบ multi-platform

3 มิถุนายน 2560

“Human of Street” ตอน Meet & Read คนไร้บ้าน

เวลา 14.30 น. เป็นต้นไป ณ พิพิธบางลำพู ถนนพระอาทิตย์ กิจกรรมเรียนรู้และเข้าใจชีวิตคนไร้บ้านภายใต้แนวคิด R-E-A-D

  • R – Reality สัมผัส “เรื่องจริง” ของคนไร้บ้านผ่านสายตา มุมมองคนไร้บ้าน
  • E – Equality เขากับเราเท่ากัน
  • A – Art ศิลปะเพื่อการเปลี่ยนแปลง
  • D – Deconstruction รื้อถอนมายาคติต่อคนไร้บ้าน

กำหนดการคลิก [icon name=”arrow-circle-right” class=”” unprefixed_class=””]

“Homeless Tour” เดินกาแฟ เข้าใจคนไร้บ้าน (ผู้สนใจกิจกรรม Homeless Tour เต็มแล้ว แต่ยังสามารถเข้าร่วมงานได้จ้า)

เวลา 14.30 – 19.00 น. หนึ่งในกิจกรรมของงาน “Human of Street” ตอน Meet & Read คนไร้บ้าน ณ พิพิธบางลำพู ที่จะพาไปรู้จักและร่วมพูดคุยกับพี่น้องคนไร้บ้าน ถึงสภาพชีวิตและปัญหาที่พวกเขาพบเจออยู่ทุกวัน เพื่อเป็นพื้นฐานในการสร้างสังคมแห่งการอยู่ร่วมกัน และเมืองของทุกคน โดยทีมงานจากมูลนิธิกระจกเงา และเครือข่ายคนไร้บ้าน

รับสมัครผู้สนใจจำนวน 20 คน สมัครที่นี่ [icon name=”arrow-circle-right” class=”” unprefixed_class=””] 

17-18 มิถุนายน 2560

Homeless Creative Lab เวิร์คชอปที่จะเปิดไอเดีย ปรับมุมมอง เปลี่ยนโลกความเข้าใจ “คนไร้บ้าน” พบกับนักคิดนักเขียน และคนทำงานจากไทยพีบีเอส ที่จะมาปล่อยของให้ทุกคนได้ผลิตผลงานของตนเอง

  • ปราบดา หยุ่น นักเขียน
  • ยรรยง บุญ-หลง สถานปนิก
  • ลุงดำ แกนนำเครือข่ายคนไร้บ้าน
  • ธูปทอง เลี่ยมสุวรรณ นักทำสารคดีอิสระ
  • อรพิน ลิลิตวิศิษฎ์วงศ์ ไทยพีบีเอส
  • โกวิท โพธิสาร ไทยพีบีเอส

รวมทีม 3-5 คน ไม่จำกัดอายุ เพียงแค่คุณมีไอเดียที่อยากสื่อสาร 17 – 18 มิถุนายน 2560 ณ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส (รับจำนวนจำกัด) ผู้ได้รับคัดเลือกจะได้รับการสนับสนุนด้านที่พักในวันอบรม และการสนับสนุนด้านการผลิตสื่อจากแผนงานฯ สมัครที่นี่ [icon name=”arrow-circle-right” class=”” unprefixed_class=””] (ถึงวันที่ 4 มิ.ย. เท่านั้น)

ร่วมจัดโดย