เปิด ‘รายงานสำรวจคนไร้บ้านกรุงเทพฯ ‘

รายงานวิจัย การสำรวจข้อมูลทางประชากรนวิเชิงลึกของคนไร้บ้านในเขตกรุงเทพมหานครและพื้นที่เกี่ยวเนื่อง
ได้ให้ภาพของกลุ่มประชากรคนไร้บ้านอันครอบคลุม อันจะมีส่วนทำให้สังคมไทยเข้าใจคนไร้บ้านมากขึ้น
ทั้งในแง่ ความเชื่อมโยงกับปัญหาทางเศรษฐกิจและความเหลื่อมล้ำระดับกว้างของสังคม
และทลายมายาคติเกี่ยวกับ “คนไร้บ้าน” (ผลสำรวจพบว่าคนไร้บ้านเป็นกลุ่มคนที่ตกอยู่กับความเสี่ยงและอันตราย)

 

 

“คนไร้บ้าน” เป็นกลุ่มประชากรที่ประสบปัญหาหลายด้านของชีวิตทั้งความยากจน เศรษฐกิจ และสุขภาพ
“คนไร้บ้าน” จำนวนมากมิใช่คนเกียจคร้าน แต่พวกเขาต้องการทำงานและมีหลักประกันทางชีวิตที่มั่นคง
“อุบัติเหตุทางชีวิต” ทั้งทางเศรษฐกิจ/ครอบครัว และการไร้ซึ่งตาข่ายทางสังคมและระบบสวัสดิการ ทำใหพวกเขากลายมาเป็น “คนไร้บ้าน”

 

น้อยนักที่การเป็น “คนไร้บ้าน” เกิดจากความสมัครใจ  เพราะแท้จริงแล้ว
แม้ภาวะไร้บ้านจะดูเหมือนเป็นทางเลือกหนึ่งของมนุษย์ แต่ก็คงเป็นทางเลือกท้ายๆ ที่จะปรากฏขึ้นมาในยามที่ไม่มีทางอื่นใดให้เลือกอีกแล้ว

 

รายงานวิจัย การสำรวจข้อมูลทางประชากรนวิเชิงลึกของคนไร้บ้านในเขตกรุงเทพมหานครและพื้นที่เกี่ยวเนื่อง
ได้ให้ภาพของกลุ่มประชากรคนไร้บ้านอันครอบคลุม อันจะมีส่วนทำให้สังคมไทยเข้าใจคนไร้บ้านมากขึ้น
ทั้งในแง่ ความเชื่อมโยงกับปัญหาทางเศรษฐกิจและความเหลื่อมล้ำระดับกว้างของสังคม
และทลายมายาคติเกี่ยวกับ “คนไร้บ้าน” (ผลสำรวจพบว่าคนไร้บ้านเป็นกลุ่มคนที่ตกอยู่กับความเสี่ยงและอันตราย)
รวมถึงการแก้ไขปัญหาที่ควรเน้นกลไกการหนุนเสริมเพื่อการฟื้นฟูคุณภาพชีวิต มากกว่าหลักการสงเคราะห์แบบเดิม

นอกจากนี้ ทางทีมวิจัยฯ ยังได้พัฒนาระเบียบวิธีการเก็บข้อมูลทั้งการแจงนับและการสำรวจประชากร
เพื่อป้องกันการนับซ้ำและการได้รับข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นหลักสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไร้บ้านต่อไปในอนาคต
ซึ่งแต่ละประเด็นจากผลสำรวจ ทาง http://penguinhomeless.com/ จะทยอยนำมาเสนอในรูปแบบที่น่าสนใจต่อไป

 

 


————————————————————————

รายงาจัย การสำรวจข้อมูลทางประชากรนวิเชิงลึกของคนไร้บ้านในเขตกรุงเทพมหานครและพื้นที่เกี่ยวเนื่อง 
ภายใต้โครงการสำรวจสถานการณ์คนไร้บ้านและการสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายอย่างเป็นระบบในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
ภายใต้การสนับสนุนของ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

 

 

หัวหน้าโครงการ:
นายอนรรฆ พิทักษ์ธานิน

 

 

คณะทำงาน:
ดร.มนทกานต์ ฉิมมามี
นายรณภูมิ สามัคคีคารมย์
นายธนานนท์ บัวทอง
นางสาวญานิกา อักษรนำ
นางสาวมธุรมาส ทาวรมย์

 

 

ร่วมกับเครือข่าย:
– มูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัย
– มูลนิธิกระจกเงา
– เครือข่ายคนไร้บ้าน
– เครือข่ายสลัมสี่ภาค
– บ้านอิ่มใจ สำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร
– บ้านมิตรไมตรี กรุงเทพฯ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
– นักศึกษาจากคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
– นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
– นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง
– อาสาสมัครทั่วไป

 

สนับสนุนโดย:
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)