องค์กรรัฐ-เอกชนเตรียมร่วมสำรวจข้อมูลเชิงลึกคนไร้บ้านเชียงใหม่

องค์กรรัฐ-เอกชนผนึกกำลังเตรียมเดินสำรวจข้อมูลเชิงลึกคนไร้บ้านเชียงใหม่ หวังนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตและแก้ปัญหาคนไร้บ้านที่ยั่งยืน

เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2560 ภาคเครือข่ายด้านคนไร้บ้านเชียงใหม่ ทั้งองค์กรภาครัฐและเอกชน อันได้แก่ สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สสส เครือข่ายคนไร้บ้าน มูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัย (มพศ.) ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งเชียงใหม่ และกลุ่มนักวิจัยจากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ประชุมหารือ ณ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง เชียงใหม่ เตรียมลงพื้นที่สำรวจข้อมูลเชิงลึกคนไร้บ้านในพื้นที่จ.เชียงใหม่ในวันที่ 16 และ 17กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้

โดยจะแบ่งการเก็บข้อมูลออกเป็นห้าส่วนซึ่งมีโมเดลต้นแบบมาจากการเก็บข้อมูลสำรวจคนไร้บ้านที่กทม.(ผลสำรวจทีมงานแพนกวินได้นำเสนอไปแล้ว) ได้แก่
ส่วนที่หนึ่ง ข้อมูลส่วนบุคคล
สอง การกลายเป็นคนไร้บ้าน
สาม ครอบครัว การทำงาน และรายได้
สี่ พฤติกรรมด้านสุขภาพของคนไร้บ้าน
และห้า ความต้องการและความช่วยเหลือ

ซึ่งการสำรวจข้อมูลในพื้นที่จ.เชียงใหม่ จะเป็นการสำรวจข้อมูลเชิงลึกทั้งหมดเนื่องจากคนไร้บ้านมีจำนวนน้อยกว่าพื้นที่กทม. โดยมีการเสนอให้เพิ่มประเด็นการเก็บข้อมูลการใช้ชีวิตประจำวัน เช่น การเข้าถึงแหล่งน้ำ อาหาร การหลับนอน เป็นต้น รวมถึงการรับและการสื่อสารข้อมูลของคนไร้บ้านด้วย

เชื่อว่าหากสามารถเก็บข้อมูล และสังเคราะห์ออกมาได้จะช่วยให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างถูกทาง และช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มคนด้อยโอกาสได้มากขึ้น เป็นต้นว่า หากได้ข้อมูลการเข้าถึงแหล่งน้ำและนำมาสังเคราะห์ร่วมกับข้อมูลพฤติกรรมสุขภาพ อาจจะช่วยให้เข้าใจสาเหตุการเจ็บป่วยของคนไร้บ้าน และช่วยแก้ปัญหาด้านสุขภาพได้มากขึ้น หรือหากเข้าใจพฤติกรรมการรับและการสื่อสารของคนไร้บ้านมากขึ้น รัฐหรือองค์กรช่วยเหลืออาจจะส่งข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อคนไร้บ้านได้ตรงจุดมากขึ้น เพราะจากการสำรวจเบื้องต้น คนไร้บ้านเข้าถึงข่าวสารจากทางภาครัฐได้น้อยมากเนื่องจากเผยแพร่ทางสื่อหลักเท่านั้น

จากการสำรวจข้อมูลเมื่อปี 2553 ของเครือข่ายคนไร้บ้านเชียงใหม่ พบว่า ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่มีคนไร้บ้านจำนวน 166 คน คาดว่าการสำรวจครั้งใหม่คนไร้บ้านน่าจะมีจำนวนใกล้เคียงกับครั้งก่อน แต่ภูมิลำเนา สาเหตุการไร้บ้าน จะมีความเปลี่ยนแปลงแตกต่างออกไป.