คนไร้บ้านญี่ปุ่นกับการเข้า(ไม่)ถึงวัคซีนโควิด 19

กลุ่มคนไร้บ้านในภาวะปกตินั้นเผชิญกับความยากลำบากอยู่แล้ว และในช่วงโควิดกลับมีหลายมาตรการที่คนไร้บ้านไม่สามารถเข้าถึงได้ โดยเฉพาะมาตรการจัดสรรวัคซีนโมเดอร์นาหรือไฟเซอร์ที่ยังคงติดเงื่อนไขการรับวัคซีนที่ระบุว่าจะต้องยื่นทะเบียนบ้านหรือเอกสารยืนยันตัวตน ซึ่งล้วนแต่เป็นเอกสารที่คนไร้บ้านหลายคนไม่มีติดตัว