ท่ามกลางวิกฤติที่อยู่อาศัย เยาวชนที่ไร้บ้านยังต้องได้รับการดูแล

การตกอยู่สภาวะไร้บ้าน ในตัวมันเองก็ถือว่าเป็นประเด็นทางสังคมที่ฉายภาพให้เห็นถึงสังคมที่มีความเหลื่อมล้ำอย่างชัดแจ้งอยู่แล้ว แต่ประเด็นย่อมจะซับซ้อนกว่านั้น เมื่อมีประเด็นเชิงอัตลักษณ์มาเป็นปัจจัยเสริม อย่างเช่น การเป็นเยาวชนที่ไร้บ้านภายใต้ท่ามกลางวิกฤตที่อยู่อาศัยเช่นนี้