อาสาสมัครนศ.มช.-ภาคปชค. ลงสำรวจประชากรเชิงลึกคนไร้บ้านเชียงใหม่

อาสาสมัครนักศึกษาคณะสังคมศาสตร์ และคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 20 คน และกลุ่มคนไร้บ้านเชียงใหม่ ได้ลงทำการสำรวจคนไร้บ้านเชียงใหม่ เตรียมใช้ข้อมูลทำงานวิจัยเพื่อเสนอแนวทางพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มคนไร้บ้าน

วันนี้ (16 ก.พ.60) อาสาสมัครนักศึกษาคณะสังคมศาสตร์ และคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 20 คน กลุ่มคนไร้บ้านเชียงใหม่  และตัวแทนจากสถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สสส  มูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัย (มพศ.) ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งเชียงใหม่ ได้ลงทำการสำรวจคนไร้บ้านเชียงใหม่อีกครั้ง โดยครั้งนี้จำเป็นการสำรวจเพื่อเป็นข้อมูล และวิเคราะห์ออกมาเป็นงานวิจัย ซึ่งต่างจากเดิมที่สำรวจจำนวนเท่านั้น

โดยการสำรวจครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการการสำรวจข้อมูลทางประชากรเชิงลึกของคนไร้บ้านจังหวัดเชียงใหม่ และการสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายอย่างเป็นระบบ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากแผนงานสนับสนุนองค์ความรู้เพื่อการสร้างเสริมสุขภาวะและคุณภาพชีวิตคนไร้บ้าน สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

 

ทีมสำรวจฯ ทำความเข้าใจวิธีการเก็บข้อมูลของอาสาสมัคร

เครือข่ายคนไร้บ้านเติมพลังเตรียมความพร้อมก่อนลงสำรวจฯ

กลุ่มอาสาสมัครเตรียมความพร้อม

 

“การสำรวจข้อมูลในพื้นที่จ.เชียงใหม่ จะเป็นการสำรวจข้อมูลเชิงลึกทั้งหมดเนื่องจากคนไร้บ้านมีจำนวนน้อยกว่าพื้นที่กทม. โดยมีการเสนอให้เพิ่มประเด็นการเก็บข้อมูลการใช้ชีวิตประจำวัน เช่น การเข้าถึงแหล่งน้ำ อาหาร การหลับนอน เป็นต้น รวมถึงการรับและการสื่อสารข้อมูลของคนไร้บ้านด้วย”

“เชื่อว่าหากสามารถเก็บข้อมูล และสังเคราะห์ออกมาได้จะช่วยให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างถูกทาง และช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มคนด้อยโอกาสได้มากขึ้น เป็นต้นว่า หากได้ข้อมูลการเข้าถึงแหล่งน้ำและนำมาสังเคราะห์ร่วมกับข้อมูลพฤติกรรมสุขภาพ อาจจะช่วยให้เข้าใจสาเหตุการเจ็บป่วยของคนไร้บ้าน และช่วยแก้ปัญหาด้านสุขภาพได้มากขึ้น หรือหากเข้าใจพฤติกรรมการรับและการสื่อสารของคนไร้บ้านมากขึ้น รัฐหรือองค์กรช่วยเหลืออาจจะส่งข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อคนไร้บ้านได้ตรงจุดมากขึ้น เพราะจากการสำรวจเบื้องต้น คนไร้บ้านเข้าถึงข่าวสารจากทางภาครัฐได้น้อยมากเนื่องจากเผยแพร่ทางสื่อหลักเท่านั้น”

ก่อนเริ่มการสำรวจมีการเตรียมความพร้อม โดยเริ่มจากชักชวนอาสาสมัคร ซึ่งโดยมากเป็นนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อได้อาสาสมัครแล้วมีการ Workshop เพื่อทำความเข้าใจการสำรวจข้อมูลแบบแจงนับและเก็บข้อมูลเชิงลึกคนไร้บ้านเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา

ภาพบรรยากาศ Workshop เพื่อทำความเข้าใจการสำรวจข้อมูลแบบแจงนับและเก็บข้อมูลเชิงลึกคนไร้บ้านเชียงใหม่

 

สำหรับการสำรวจจะแบ่งออกเป็นสองวัน วันแรกจะเป็นการสำรวจแบบแจงนับ(นับจำนวนคนไร้บ้านในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่)

ส่วนในวันพรุ่งนี้(17 ก.พ.60) จะเป็นการลงสัมภาษณ์สำรวจข้อมูลเชิงลึก โดยจะแบ่งการเก็บข้อมูลห้าด้าน ได้แก่

หนึ่ง ข้อมูลส่วนบุคคล

สอง การกลายเป็นคนไร้บ้าน

สาม ครอบครัว การทำงาน และรายได้

สี่ พฤติกรรมด้านสุขภาพของคนไร้บ้าน

และห้า ความต้องการและความช่วยเหลือ

คาดว่า หลังจากลงสำรวจเก็บข้อมูลเสร็จสิ้น จะมีการนำข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์และสังเคราะห์ออกมาเป็นรูปเล่มงานวิจัย และนำเสนอข้อมูลได้ในช่วงกลางปีนี้

อนึ่ง จากการสำรวจข้อมูลเมื่อปี 2553 ของเครือข่ายคนไร้บ้านเชียงใหม่ พบว่า ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่มีคนไร้บ้านจำนวน 166 คน.