รู้ไหมว่า คนไร้บ้าน อยู่ตรงไหนบ้างในกทม.

รายงานการวิจัย ระบุว่า คนไร้บ้านกระจายอยู่ศูนย์พักพิงชั่วคราวเพียง 129 คน คิดเป็นร้อยละ 9.87 ที่เหลือจำนวนร้อยละ 90.13 คิดเป็นร้อยละ 90.13 อาศัยอยู่ในพื้นที่สาธารณะ

%e0%b9%81%e0%b8%9c%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%88%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b8%a7%e0%b8%84%e0%b8%99%e0%b9%84%e0%b8%a3

นี่คือแผนที่การกระจายตัวของคนไร้บ้านในเขตกทม. จากรายงานการวิจัย “การสำรวจข้อมูลทางประชากรเชิงลึกของคนไร้บ้านในเขตกรุงเทพมหานครและพื้นที่เกี่ยวเนื่อง” ของโครงการสำรวจสถานการณ์คนไร้บ้าน และการสร้างการมีส่วนร่วมของภาคเครือข่ายอย่างเป็นระบบในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

การแจงนับของ “การสำรวจสถานการณ์คนไร้บ้านฯ” ที่เน้นการนับจำนวนและสังเกตลักษณะทางประชากรภายนอกของคนไร้บ้านในพื้นที่สาธารณะและศูนย์พักชั่วคราวในเขตกรุงเทพฯ พบว่ามีคนไร้บ้านจำนวนรวมทั้งสิ้น 1,307 คนแบ่งเป็นเพศชาย 1,087 คน (ร้อยละ 83) เพศหญิง 202 คน (ร้อยละ 15) เพศทางเลือก 13 คนและไม่สามารถระบุเพศได้ 5 คน (ร้อยละ 2) (ข้อมูล ณ เดือนกันยายน 2558)

รายงานการวิจัย ระบุว่า คนไร้บ้านกระจายอยู่ศูนย์พักพิงชั่วคราวเพียง 129 คน คิดเป็นร้อยละ 9.87 ที่เหลือจำนวนร้อยละ 90.13 คิดเป็นร้อยละ 90.13 อาศัยอยู่ในพื้นที่สาธารณะ

%e0%b8%95%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%88%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b8%a7%e0%b8%84%e0%b8%99%e0%b9%84%e0%b8%a3%e0%b9%89

บันทึก