รายงานการศึกษาแนวทางวิเคราะห์ต้นทุนการแก้ไขปัญหาคนไร้บ้านและติดตามการเปลี่ยนแปลงทางชีวิตของคนไร้บ้านในช่วงเริ่มต้น

ธานี ชัยวัฒน์ และคณะ, การศึกษาแนวทาง วิเคราะห์ต้นทุนการแก้ไขปัญหาคนไร้บ้าน และติดตามการเปลี่ยนแปลงทางชีวิตของคนไร้บ้านในช่วงเริ่มต้น (กรุงเทพฯ: แผนงานสนับสนุนองค์ความรู้เพื่อการสร้างเสริมสุขภาวะและคุณภาพชีวิตคนไร้บ้าน, สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, 2560).

 

“รายงานการศึกษาแนวทาง วิเคราะห์ต้นทุนการแก้ไขปัญหาคนไร้บ้าน และติดตามการเปลี่ยนแปลงทางชีวิตของคนไร้บ้านในช่วงเริ่มต้น” เป็นงานวิจัยที่ครอบคลุมประเด็นสำคัญหลากหลายประเด็นเกี่ยวกับเรื่องคนไร้บ้าน ไม่ว่าจะเป็นวิถีชีวิตของคนไร้บ้านหน้าใหม่หรือแนวทางนโยบายในการแก้ไขปัญหาคนไร้บ้าน

รายงานฉบับนี้สำรวจวิถีชีวิตของคนไร้บ้านหน้าใหม่ในกรุงเทพมหานคร เพราะเหตุใดคนไร้บ้านจึงไร้บ้าน คนไร้บ้านใช้ชีวิตอย่างไร อยู่ที่ไหนและทำอาชีพอะไร นี่คือคำถามที่งานวิจัยชิ้นนี้พยายามหาคำตอบ นอกจากนี้รายงานฉบับนี้ก็ยังสำรวจต้นทุนของนโยบายและมูลค่าความเสียหายของสังคมอันเนื่องมาจากการไร้บ้าน รวมไปถึงการศึกษากรณีตัวอย่างที่น่าสนใจหลากหลายตัวอย่างจากต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นแคนาดา สหรัฐอเมริกา อังกฤษ หรือญี่ปุ่น ในเรื่องของสาเหตุการมาเป็นคนไร้บ้านและนโยบายการแก้ไขปัญหาคนไร้บ้านของประเทศเหล่านั้น และยังเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาคนไร้บ้านในสังคมไทยอีกด้วย

“แต่สถานการณ์คนไร้บ้านถือเป็นเป็นผลลัพธ์หรือปลายทาง ของการกระทำร่วมกันของปัญหาเศรษฐกิจ อันเกิดจากระบอบทุนนิยมที่เต็มไปด้วยการแข่งขัน ปัญหาครอบครัวที่ต้องปากกัดตีนถีบ และปัญหาทางสังคมที่เกิดจากความไม่มีประสิทธิภาพของนโยบายทางสังคมที่ไม่สามารถรองรับคนที่มีศักยภาพไม่สูงพอในการแข่งขันได้ สถานการณ์คนไร้บ้านจึงเปรียบเสมือนเป็นยอดภูเขาน้ำแข็งที่เพียงโผล่เหนือน้ำออกมาเล็กน้อย แต่กลับรองรับด้วยปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคมที่รุนแรง และไม่ได้รับการแก้ไขอย่างเพียงพอ” (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี ชัยวัฒน์ ใน รายงานการศึกษาแนวทาง วิเคราะห์ต้นทุนการแก้ไขปัญหาคนไร้บ้าน และติดตามการเปลี่ยนแปลงทางชีวิตของคนไร้บ้านในช่วงเริ่มต้น)