ครอบครัวคนไร้บ้านในมณฑลลูเนนเบิร์กเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาค้ามนุษย์มากที่สุด

องค์กรไม่แสวงหาผลกำไรในมณฑลลูเนนเบิร์ก ได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนคนไร้บ้านที่ขอความช่วยเหลือด้านที่พักอาศัย โดยกลุ่มที่มีจำนวนมากที่สุดคือครอบครัวที่มีเด็ก ซึ่งจำนวนเด็กที่ติดอยู่ในสถานการณ์เปราะบางและไม่ปลอดภัยที่เพิ่มสูงขึ้น จะมีความเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาการค้ามนุษย์มากกว่ากลุ่มอื่น