ในเมืองไทย อุตสาหกรรมก้าวกระโดด แต่ทิ้งคนจนเมืองไว้กับมลพิษ

ผ่านมาแล้ว 4 เดือนกับเหตุการณ์อัคคีภัยที่โรงงานหมิงตี้ เคมีคอล จำกัด ที่เกิดขึ้นในช่วงเช้ามืดของวันที่ 5 กรกฎาคม เหตุการณ์ดังกล่าวสะท้อนให้เราตระหนักถึงการพัฒนาอุตสาหกรรมที่แลกมากับคุณภาพชีวิตคนจนเมืองและปัญหาที่พวกเขาต้องเผชิญมาโดยตลอดในชีวิตประจำวัน

เรื่องราวของคนไร้บ้านที่ขอนแก่น

พื้นที่จังหวัดขอนแก่นเป็นพื้นที่เกษตรกรรมและการพัฒนาขยายมาเป็นพื้นที่โรงงานอุตสาหกรรม ที่มีความต้องการแรงงานจำนวนมาก และแรงงานก็ไม่เพียงพอ จนต้องนำเข้าแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้าน แล้วทำไมถึงมีคนไร้บ้านจำนวนหนึ่งออกมาใช้ชีวิตในที่สาธารณะ แทนที่จะเข้าสู่ตลาดแรงงานทั้งภาคเกษตรและอุตสาหกรรม เพื่อทำมาหาเลี้ยงชีพตนเอง