เพื่ออนาคตที่ดีกว่า : เมืองคีโลว์นา ประเทศแคนาดาตั้งเป้าหมายแก้ไขปัญหาคนไร้บ้านถาวรให้หมดไปภายในปี 2568

จากข้อมูลของ Journey Home มีการประมาณการณ์ว่า ในแต่ละวันมีคนจำนวน 350 คนที่ต้องประสบปัญหาไร้บ้านเพิ่มขึ้นในคีโลว์นา ประเทศแคนาดา รวมทั้งการเพิ่มขึ้นของคนไร้บ้านในศูนย์พักพิงด้วย ซึ่งเป็นจำนวนที่มากกว่าผู้ที่อยู่อาศัยในครัวเรือนถึง 3 เท่าเลยทีเดียว จากปัญหาดังกล่าวจึงส่งผลให้หน่วยงานรัฐบาล และทางองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรตั้งเป้าหมายว่า จะแก้ไขปัญหาคนไร้บ้านถาวรให้หมดไปภายในปี 2568

ชวนทำความเข้าใจเกี่ยวกับสุขภาวะทางจิตของคนไร้บ้าน

จากการนำเสนอข้อมูลทางสถิติว่าจำนวนคนไร้บ้านที่มีปัญหาสุขภาวะทางจิตมีจำนวนมาก อาจทำให้ประชาชนทั่วไปเข้าใจว่าโรคจิตเวชคือสาเหตุที่บุคคลกลายเป็นคนไร้บ้านแม้ว่าจะไม่ได้มีข้อมูลที่บ่งบอกว่าโรคจิตเวชเป็นสาเหตุของการเป็นคนไร้บ้านก็ตาม และยังทำให้ประชาชนเข้าใจไปอีกว่า คนไร้บ้านส่วนใหญ่มีโรคทางจิตเวช ความเข้าใจผิดเหล่านี้อาจนำไปสู่การมองการแก้ปัญหาคนไร้บ้านคือการแก้ที่ตัวบุคคลมากกว่าการแก้ที่ระบบโครงสร้างทางสังคม