นักเรียนไร้บ้านสหรัฐกับสิทธิทางการศึกษาที่เข้าถึงได้

รัฐสภาสหรัฐอเมริกาได้ออกรัฐบัญญัติ McKinney-Vento Homeless Assistance ในปี 1987 โดยมีจุดประสงค์เพื่อช่วยเหลือนักเรียนไร้บ้านไม่ให้หลุดจากการศึกษา โดยรัฐบัญญัติดังกล่าวได้บัญญัติไว้ว่า ทางโรงเรียนประจำอำเภอต้องรับนักเรียนไร้บ้านให้เข้าเรียนทันทีและต้องพยายามไม่ให้พวกเขาหลุดจากการศึกษา ซึ่งหมายรวมถึงการจัดหาบริการอื่น ๆ ที่นักเรียนไร้บ้านต้องการ เช่น บริการรถรับส่ง การจัดหาอุปกรณ์การเรียน การติวหนังสืออีกด้วย โดยมีพี่เลี้ยงนักเรียนไร้บ้านคอยดูแล กฎหมายนี้ได้ช่วยสร้างความตระหนักรู้ถึงปัญหานักเรียนไร้บ้าน โดยมีนักเรียนประมาณ 1.4 ล้านคนหรือคิดเป็นประมาณ 2.7 เปอร์เซ็นต์ของนักเรียนทั้งหมดเข้ารับความช่วยเหลือจากโครงการภายใต้กฎหมายดังกล่าว

มหาวิทยาลัยในอังกฤษเปิดโครงการนำร่องเพื่อรับคนไร้บ้านเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยชิเชสเตอร์เปิดตัวโครงการนำร่องเพื่อเปิดโอกาสให้คนไร้บ้านสามารถเข้ามาศึกษาระดับชั้นปริญญาตรี โดยมุ่งหวังให้คนไร้บ้านสามารถพัฒนาความสามารถทางด้านวิชาการและเสริมสร้างความภูมิใจในตนเองของผู้เข้าร่วมโครงการ

มหาวิทยาลัยในอินเดีย ออกค่าเรียนฟรีแก่กลุ่มเพศทางเลือก เพื่อลดจำนวนคนไร้บ้าน

มหาวิทยาลัยมานนมาเนียม ซันดาร์รานาร์ [Manonmaniam Sundaranar University (MSU)] ของอินเดียยกเว้นค่าเล่าเรียนตั้งแต่ระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอกให้กลุ่มเพศทางเลือก เพื่อเพิ่มโอกาสให้คนกลุ่มนี้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ลดการออกมาใช้ชีวิตข้างถนน ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในปีการศึกษานี้