รายงานฉบับสมบูรณ์ การทบทวนฐานข้อมูลและวิธีการเก็บข้อมูลคนจนเมืองของประเทศไทย

ราบงานฉบับนี้มุ่งเน้นการศึกษาไปที่การทบทวนฐานข้อมูลและวิธีการเก็บข้อมูลคนจนเมืองของประเทศไทยในปัจจุบัน และเพื่อวิเคราะห์ช่องว่างและข้อจำกัดของฐานข้อมูลและวิธีการเก็บข้อมูลคนจนเมืองของประเทศไทย โดยกำหนดกรอบการทบทวนอยู่ภายในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดปริมณฑลโดยรอบ

ในเมืองไทย อุตสาหกรรมก้าวกระโดด แต่ทิ้งคนจนเมืองไว้กับมลพิษ

ผ่านมาแล้ว 4 เดือนกับเหตุการณ์อัคคีภัยที่โรงงานหมิงตี้ เคมีคอล จำกัด ที่เกิดขึ้นในช่วงเช้ามืดของวันที่ 5 กรกฎาคม เหตุการณ์ดังกล่าวสะท้อนให้เราตระหนักถึงการพัฒนาอุตสาหกรรมที่แลกมากับคุณภาพชีวิตคนจนเมืองและปัญหาที่พวกเขาต้องเผชิญมาโดยตลอดในชีวิตประจำวัน

ถ้าสังคมเราให้โอกาส คนไร้บ้านจะกลับสู่สังคมได้อีกครั้ง : นุชนารถ แท่นทอง เครือข่ายสลัมสี่ภาค

“เราสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตให้เขาสามารถกลับคืนสู่สังคม เราไม่อยากให้คนขาดโอกาสพื้นฐานในการดำรงชีวิต เช่นเดียวกับกลุ่มของเรา ที่อยากมีที่อยู่อาศัยที่มั่นคง มีที่อยู่ที่ปลอดภัย และเขาเหล่านั้นก็เป็นเช่นเดียวกัน”