วัคซีนฟรีเพื่อคนไร้บ้านในเยอรมันนี

รัฐบอนน์ในประเทศเยอรมนีออกนโยบายจัดสรรวัคซีนฟรีให้กับคนไร้บ้านในรัฐ แม้ว่าจำนวนวัคซีนที่รัฐมีอยู่ในปัจจุบันอาจยังไม่เพียงพอกับคนทั้งประเทศก็ตาม โดยนโยบายดังกล่าวเป็นการยืนยันถึงความสำคัญของกลุ่มประชากรเปราะบางท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 เพื่อที่ประชาชนจะได้มั่นใจว่า “ไม่มีใครถูกละเลยจากการจัดสรรครั้งนี้” โดยวัคซีนที่ฉีดให้กับคนไร้บ้านนั้นเป็นวัคซีนโดสเดียวจบ อย่าง Johnson & Johnson

คนไร้บ้านญี่ปุ่นกับการเข้า(ไม่)ถึงวัคซีนโควิด 19

กลุ่มคนไร้บ้านในภาวะปกตินั้นเผชิญกับความยากลำบากอยู่แล้ว และในช่วงโควิดกลับมีหลายมาตรการที่คนไร้บ้านไม่สามารถเข้าถึงได้ โดยเฉพาะมาตรการจัดสรรวัคซีนโมเดอร์นาหรือไฟเซอร์ที่ยังคงติดเงื่อนไขการรับวัคซีนที่ระบุว่าจะต้องยื่นทะเบียนบ้านหรือเอกสารยืนยันตัวตน ซึ่งล้วนแต่เป็นเอกสารที่คนไร้บ้านหลายคนไม่มีติดตัว

เสียงที่ไม่มีใครได้ยิน: สิทธิการเข้าถึงวัคซีน…ที่คนไร้บ้านเข้าไม่ถึง

ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกสามของโควิด-19 ผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวส่งผลให้คนเข้าสู่สภาวะไร้บ้านมากขึ้นและนโยบายของรัฐในปัจจุบันก็ยังไม่ได้คำนึงถึงกลุ่มคนไร้บ้าน ซึ่งเป็นการตอกย้ำความไม่มั่นคงและความไม่ปลอดภัยของคนไร้บ้านในสังคม

คนไร้บ้านและการเข้าถึงวัคซีนโควิด-19

การจัดหาวัคซีนถือเป็นภารกิจสำคัญของรัฐที่จะต้องรีบดำเนินการให้ครอบคลุมและทั่วถึง รวมถึงประชากรกลุ่มเปราะบางอย่างคนไร้บ้านที่อาศัยอยู่ตามที่สาธารณะและไร้ผู้ดูแลด้วย