คนไร้บ้านและการเข้าถึงวัคซีนโควิด-19

การจัดหาวัคซีนถือเป็นภารกิจสำคัญของรัฐที่จะต้องรีบดำเนินการให้ครอบคลุมและทั่วถึง รวมถึงประชากรกลุ่มเปราะบางอย่างคนไร้บ้านที่อาศัยอยู่ตามที่สาธารณะและไร้ผู้ดูแลด้วย

ไร้บ้าน แต่ไม่ไร้สายสัมพันธ์: ว่าด้วยความผูกพันเป็นครอบครัวเดียวกันของกลุ่มคนไร้บ้าน

“ครอบครัวที่เลือกเอง (chosen family)” คือสถาบันทางสังคมเสมือนที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับผู้ไร้บ้าน และทำให้คนไร้บ้านเอาชีวิตรอดในพื้นที่สาธารณะได้ และครอบครัวที่ว่านี้เป็นระบบความสัมพันธ์อยู่เหนือกฎเกณฑ์ใดๆ มีเพียงสายสัมพันธ์ทางใจเป็นสำคัญที่ช่วยยึดโยงสมาชิกครอบครัวไว้ได้

ชวนอ่าน: รายงานสรุปผลการสำรวจเชิงคุณภาพการระบาดของโควิด – 19 ผลกระทบต่อคนในไร้บ้านในประเทศไทย

ชวนอ่านรายงานสรุปผลการสำรวจเชิงคุณภาพการระบาดของโควิด – 19 ผลกระทบต่อคนในไร้บ้านในประเทศไทย ที่คณะทำงานเครือข่ายคนไร้บ้านได้เก็บรวบรวมเพื่อสำรวจสถานการณ์คนไร้บ้านในช่วงโควิด – 19 รวมถึงข้อเสนอแนะเบื้องต้นต่อภาครัฐ

ท่ามกลางวิกฤติที่อยู่อาศัย เยาวชนที่ไร้บ้านยังต้องได้รับการดูแล

การตกอยู่สภาวะไร้บ้าน ในตัวมันเองก็ถือว่าเป็นประเด็นทางสังคมที่ฉายภาพให้เห็นถึงสังคมที่มีความเหลื่อมล้ำอย่างชัดแจ้งอยู่แล้ว แต่ประเด็นย่อมจะซับซ้อนกว่านั้น เมื่อมีประเด็นเชิงอัตลักษณ์มาเป็นปัจจัยเสริม อย่างเช่น การเป็นเยาวชนที่ไร้บ้านภายใต้ท่ามกลางวิกฤตที่อยู่อาศัยเช่นนี้

ส่องปัญหากลุ่ม LGBTQ+ ไร้บ้านในโลกยุคโควิดระบาด

ในช่วงการแพร่ระบาดของ COVID-19 ล้วนเป็นช่วงเวลาที่สร้างความเปราะบางสำหรับคนทุกกลุ่ม คนไร้บ้านที่เป็น LGBTQ+ ก็เป็นอีกกลุ่มที่ยิ่งถูกทำให้เปราะบางมากยิ่งขึ้น เพราะพวกเขาไม่ได้แค่เป็นคนไร้บ้าน แต่พวกเขายังคงถูกกดขี่อัตลักษณ์ทางเพศจากสังคมอีกด้วย

“ภูมิอากาศที่แปรเปลี่ยน” อีกหนึ่งปัจจัยของความเหลื่อมล้ำด้านที่อยู่อาศัยที่น่าจับตามอง

กระบวนการ gentrification เป็นเรื่องของการต่อสู้ทางชนชั้น ระหว่างกลุ่มคนร่ำรวยที่เข้ามาใหม่ และกลุ่มคนยากจนที่อยู่มาก่อน โดยมีต้นตอมาจากพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในพื้นที่ของคนรายได้น้อย และในเวลานี้ สาเหตุหนึ่งที่นำไปสู่กระบวนการพัฒนาพื้นที่เช่นนั้นคือ การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ

1 2 3 4 15